Humus

Humus glebowy inaczej próchnica jest to część organicznego materiału glebowego, jej struktura to nieswoiste cząstki tkanek organizmów z których powstała, nie są one rozpoznawalne mikroskopowo i makroskopowo. Głównym składnikiem są substancje humusowe pochodzenia naturalnego powstające podczas procesu humifikacji i stanowią 80% masy próchnicy. Charakteryzują się zabarwieniem od żółtego do czarnego, są odporne na degradację oraz nie posiadają konkretnego wzoru chemicznego. Substancje humusowe w glebie występują w różnych formach mineralno-organicznych i rozdziela się je ze względu na różnice rozpuszczalności:

kwasy fulwowe – dzięki dobrej rozpuszczalności w całym zakresie pH są bardzo ruchliwe i mają ogromny wpływ na rozwój gleby

kwasy huminowe – nie rozpuszczają się w środowisku kwaśnym, zawierają więcej azotu  i tlenu niż kwasy fulwowe

huminy – nie rozpuszczają się w roztworach kwaśnych i zasadowych, przyjmuje się że stanowią  nieaktywną część humusu oraz nie biorą udziału w procesach glebowych. Występują w formie stałej, połączonej z częścią mineralną gleb.

OPIS PRODUKTU Humus – nawóz organiczny przeznaczony jest na grunty orne pod wszystkie rośliny w uprawach polowych i sadowniczych, pod warzywa oraz pod rośliny ozdobne.  Humus produkowany jest na bazie surowców roślinnych poddanych procesowi fermentacji. Nawóz może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.
CEL Dostarczenie materii organicznej do gleby, co zwiększa plonowanie i wzrost roślin. Próchnica w glebie pozwala poprawić strukturę gleby i zapobiegać jej degradacji.
ROZSIEWANIE Rozsiew humusu przeprowadza się za pomocą rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, wozów asenizacyjnych oraz opryskiwaczy. Nawóz można także stosować do podlewania ręcznego.
TERMINY STOSOWANIA Nawóz można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.
DAWKOWANIE Uzależnione od rodzaju i areału upraw od 5-20l w 400l wody/ha.