Chcesz przywrócić życie w glebie i zwiększać plony? Mamy na to sposób!

Gleby w Polsce nie są szczególnie łatwym warsztatem pracy. Większość z nich stanowią gleby lekkie, piaszczyste, naturalnie ubogie w próchnicę. Dodatkowo powszechnie stosowane praktyki wyniszczają mikroorganizmy glebowe, a to właśnie one przyspieszają rozkład materii organicznej, zwiększają dostępność składników pokarmowych, niszczą organizmy chorobotwórcze oraz przyspieszają wzrost roślin.

Mikroorganizmy najlepiej czują się w uregulowanym pH, dlatego stworzyliśmy Caltech Life, gdzie bakterie glebowe razem z wapnem nawozowym stanowią wyjątkowe narzędzie do szybkiej i skutecznej poprawy struktury i jakości gleby.

Stosowanie bionawozów przynosi największe korzyści na stanowiskach ubogich w składniki pokarmowe, gdzie obserwuje się duży wzrost produkcyjności pod wpływem bakterii Bacillus spp. Rozwój roślin zwiększa się i przyspiesza na stanowiskach coraz bardziej żyznych o intensywnym charakterze gospodarowania. Według badań polowych przeprowadzonych w intensywnych warunkach agrotechnicznych na polach pod uprawą ziemniaków, wprowadzenie bakterii Bacillus subtilis i amyloliquefaciens do ryzosfery podniosło plonowanie bulw o 2 – 8%, zwiększając efektywność zastosowanego nawożenia mineralnego. Podobne rezultaty zanotowano na stanowiskach produkcji rzepaku oraz pszenicy, wzrost plonu 8-15%, wzrost przyswajalności składników pokarmowych aż do 30%.

Według Kokalis-Burelle i in. 2006, przyjmuje się, że minimalna ilość bakterii przypadająca na pojedynczy korzeń rośliny wynosi 10CFU. Ilość ta wywołuje istotny wpływ na wzrost oraz plonowanie roślin. Wysoka aktywność bakterii Bacillus spp. utrzymuje się ponad 6 miesięcy od terminu wysiewu.

Caltech  Life to naturalny nawóz wapniowy (50% CaO) w formie węglanu z dodatkiem bakterii z rodzaju Bacillus spp w ilości aż 106 (CFU)/g nawozu (jednostek tworzących kolonie z ang. CFU – Colony – Forming Unit).  Nawóz powstaje z przerobu skał wapiennych, na początku poddawany jest kruszeniu, dosuszaniu oraz mieleniu, co gwarantuje jego wysoką reaktywność i rewelacyjną skuteczność. Podczas granulacji dodawane są szczepy bakterii Bacillus spp w formie przetrwalnikowej. Nawóz stosować można przedsiewnie oraz pogłównie w uprawach rolniczych, ogrodnictwie, sadownictwie, leśnictwie, na trwałych  użytkach  zielonych oraz w rolnictwie ekologicznym.

Caltech life wyraźnie poprawia właściwości fizyczne, strukturę  i  żyzność  gleb,  zwiększa tempo odkwaszania gleby (wspomagające działanie bakterii Bacillus). Udział bakterii zapewnia asymilację azotu do gleby i w ten sposób wspomaga proces zwiększania dostępności wytrąconych fosforanów trójwapniowych, a także przyspiesza proces tworzenia próchnicy (bakterie zwiększają tempo mineralizacji, wapń niezbędny jest w procesie humifikacji). Bakterie na drodze metabolicznej wytwarzają także auksyny, hormony regulujące wzrost. Udział bakterii w ryzosferze ogranicza rozwój organizmów chorobotwórczych (bakterii oraz grzybów).

Caltech life wykorzystuje połączenie właściwości aż trzech szczepów bakterii, które stanowią silne konsorcjum, gdzie każda z bakterii pełni określoną rolę, jednocześnie wspierając pozostałe dwie.

 

 

Bacillus subtilis

Występują w górnych warstwach gleby, tworząc symbiotyczny związek z gatunkiem Azotobacter (mikroorganizmy asymilujące azot atmosferyczny);

Produkują fitohormony (auksyny) zwiększając rozmiar oraz aktywność systemu korzeniowego (wyższa zdolność do pobierania wody, składników mineralnych);

Wytwarzają enzym fitazę (nie występuje w roślinach), wykazujący zdolność rozkładu fitynianów – organicznych połączeń fosforu nie pobieranych przez korzeń do form mineralnych, stanowiąc dodatkowe źródło o charakterze nawozowym (Borriss 2011).

Wykazują działanie antygrzybowe jako biofungicyd, forma przetrwalna pozwala przetrwać ekstremalne ciepło.

Szczepy wykazują ponadto działanie bioremediacyjne względem metali ciężkich (przez produkcję sideroforów – bacillobaktyna absorbując metale ciężkie) (Goswami 2016).

Bacillus licheniformis

Wykazują aktywność w szerokim zakresie pH (3,6 – 10,0), a także w wysokich temperaturach
(do 100oC). Ich występowanie wpływa na biostymulację, czyli produkcję fitohormonów i przyspieszenie wzrostu oraz  zdecydowane zwiększenie plonu, w zależności od rośliny nawet do 30%.

Bacillus amyloliquefciens

Zwiększa tolerancję korzeni na stres abiotyczny, pozwalając roślinom takim jak kukurydza tolerować wysokie stężenia soli i jednocześnie zmniejszając ich stężenie w tkance roślinnej, zwalcza niektóre patogeny korzeni roślin: Ralstonia solanacearumRhizoctonia solani, PythiumAlternaria tenuissima, Fusarium. Wytwarza enzym fitazę jak B. subtilis.

Jak działa mechanizm podwyższania pH gleby dzięki Caltech Life?

Bakterie z rodzaju Bacillus spp. mają zdolność do redukcji azotu azotanowego NO3 do jonów amonowych HN4+ (dysymilacja azotu) oraz  denitryfikacji azotu na szlaku oddechowym (ŠImek, 2002). Procesy te wpływają na reakcję środowiska glebowego, powodując wzrost pH gleby. Pierwszy zachodzi w środowisku o niskiej koncentracji tlenu (Silver et al., 2001):

NO3– → NO2 → HN4+

Redukcja azotu z udziałem bakterii Bacillus spp do jonu amonowego NH4+ jest zjawiskiem korzystnym, zapobiegającym stratom azotu mineralnego glebowego na drodze przemieszczania w głąb profilu wraz z wodą infiltrującą bądź utracie jako azotu cząsteczkowego N2 na drodze procesu denitryfikacji (Rutting i in. 2011). Powstanie jonu amonowego (słabej zasady amonowej) powoduje dodatkowo wzrost pH gleby (rys. 1).

Denitryfikacja jest procesem polegającym na redukcji azotanów do azotu (Firestone, 1982). Proces zachodzi w warunkach beztlenowych i jest silnie hamowany przez dostęp tlenu. Podczas reakcji redukcji jonu azotanowego NO3 do gazowej formy N2 powstaje wzrost zasadowości, redukcja 1 g N – NO3 zapewnia powstanie zasadowości równoważnej 3,57 g CaCO(Niżyńska 2005). Jednymi z wielu bakterii denitryfikujących są bakterie Bacillus  licheniformis (Verbaendert et al., 2011), mające wpływ na podnoszenie pH gleby. Bakterie na drodze procesu amonifikacji – odłączania grup aminowych od szkieletu węglowego, powodują krótkotrwałe podniesienie pH, dzięki obecności tych grup. Utrzymanie dynamiki procesów powstawania kationów azotowych zapewnia stan podwyższonego pH  w glebie.

W jaki sposób Caltech Life wpływa na zwiększenie plonów?

Główny mechanizm zwiększania  przyrostów biomasy roślin to wydzielanie hormonów wzrostu pobudzających rośliny oraz zwiększenie ilości korzeni przypadających na jednostkę objętości gleby, a poprzez to wyższa zdolność do zasilania części nadziemnych w wodę oraz składniki mineralne.

W warunkach naturalnych wzrost i rozwój roślin często jest wspomagany jest przez mikroorganizmy tzw. bakterie promujące wzrost roślin . Nazwą tą określamy wszystkie grupy bakterii, które poprzez różnorodne mechanizmy pozytywnie oddziaływają na rozwój roślin (Napora et al., 2015).

Bezpośrednia stymulacja wzrostu roślin polega na produkcji hormonów roślinnych. Hormony roślinne możemy podzielić na: cytokininy, auksyny, gibereliny. Cytokininy regulują także wzrost pędu głównego i pędów bocznych oraz korzenia głównego i korzeni bocznych. Auksyny stymulują kiełkowanie nasion i bulw, inicjują tworzenie korzeni. Gibereliny odpowiadają za przerwanie spoczynku i kiełkowanie nasion, wzrost łodygi na długość, kwitnięcie i rozwój kwiatów, wzrost korzenia i włośników korzeniowych, żywotność pyłku, rozwój owoców.

Według Arkhipovej (2005) zaszczepienie sałaty bakteriami B. subtilis, które wytwarzają cytokininy spowodowało wzrost masy pędu i korzeni o 30% w ciągu 8 dni.

W badaniach Egorshina (2012) z nasion inokulowanych w B. subtilis wyrosła pszenica o większej długości korzenia w porównaniu do kontroli o 14%, zaś długość pędu była większa o 17% w porównaniu do kontroli (Przykład Rys 2).

Według wyników Lim et al., (2009) B. licheniformis i B. subtilis stymulują kiełkowanie nasion i wzrost korzeni czerwonej papryki, pomidora, zielonej cebuli i szpinaku. Wykazano, że B. licheniformis i B. subtilis wytwarzają auksyny, substancje przeciwgrzybowe, siderofory i są zdolne do rozpuszczania fosforanów.

Innym przydały się również

Rekultywacyjne wapnowanie gleb

Na stan zakwaszenia gleb, w dużym stopniu ma wpływ działalność człowieka. Powinniśmy wziąć za to zjawisko odpowiedzialność i przyczynić się do przywrócenia odpowiedniego pH gleb, z których korzystamy. Program rekultywacyjnego wapnowania gleb, ma za zadanie podnieść w krótkim odstępie czasu odczyn gleb, najbardziej narażonych na ograniczenie swoich funkcji, czyli gleb o odczynie niższym niż 4,8.

Co powoduje zakwaszenie gleby?

Rzadko zadajemy sobie to pytanie. A warto! Wiedza w pigułce tylko u nas. Tomek krótko opowiada o tym dlaczego większość gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, i o tym jak nasza działalność wpływa na tą sytuację. Zapraszamy.  

Po co wapno na pole?

Czemu wapnowanie to podstawowy zabieg? Pomijanie jego to wielki błąd- najważniejsze fakty w 3min. opowiada Ania.   Dlaczego wapnowanie to podstawa żyzności gleby, utrzymania wilgoci, przyswajania nawozów mineralnych, top 2 wielkości plonów? Nie pomiń tego odcinka!