Producenci mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej odmiany.

Typy wapna nawozowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1229 z dn. 01.10.2010 r.) w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (załącznik nr 6).

Załącznik określa jaką odmianę powinno mieć wapno nawozowe niezawierające magnezu oraz wapno nawozowe zawierające magnez. Sklasyfikowano w nim nawozy wg stanu fizycznego (kolumna „Inne wymagania”), chemicznego (zawartość składników nawozowych) oraz pochodzenia (źródło). Składniki nawozowe nie mogą być niższe niż wartości podane w dokumencie (Minimalna zawartość składników nawozowych podana w procentach). W załączniku do Rozporządzenia podano także informację sposobu otrzymywania (mielenie, odsiewanie, prażenie, mieszanie) oraz określone zostały podstawowe składniki.

Typy wapien bez magnezu dzieli się wg źródła pochodzenia:

Z przerobu skał wapiennych: odmiany 01 – 05

Z produkcji ubocznej: odmiany 06 – 09

Pochodzenia naturalnego: odmiany 06a – 09a 

Typy wapien z magnezem dzieli się na:

Tlenkowe: odmiany 01 i 02

Węglanowe: odmiany 03 – 07

opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. http://agrotrzcina.pl/images/dopobrania/Odmiany_wapna—tabele.pdf
  2. Hołubowicz-Kliza G. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. Puławy. 128:56-57.
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229 z dn. 01.10.2010 r.).

Related Posts

Co siedzi w węglanach?

Wapna nawozowe oprócz głównych składników jakimi są wapń oraz magnez (w różnych formach chemicznych), posiadają także dodatkowe składniki. Wapna…

Read more

Wapnowanie gleb lekkich

Gleby lekkie, to gleby które najczęściej występują w Polsce (w 60%), najliczniej występują w województwie podlaskim, pomorskim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. Sprawiają…

Read more

Write a comment