Kreda do skarmiania zwierząt to nic innego jak węglan wapnia, czyli zmielona skała. Jest tą samą naturalną skałą, którą stosuje się w nawożeniu pól uprawnych. Węglan wapnia jako dodatek paszowy w postaci kredy pastewnej, poddawany jest większym obostrzeniom niż węglan używany na glebę, a co za tym idzie zwiększony jest koszt produkcji kredy pastewnej, jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań, aby taką kredę dać na pole.

Kreda pastewna – Korzyści:

Węglan wapnia w diecie zwierząt stanowi bardzo ważny dodatek. Wapń zawarty w kredzie pastewnej zapobiega osteoporozie i krzywicy, reguluje pH układu pokarmowego, ma pozytywny wpływ na układ nerwowy zwierzęcia. Kreda musi być składnikiem pasz zwierząt rosnących, bydła mlecznego oraz macior prośnych i karmiących. Korzyści płynące ze stosowania kred w skarmianiu, mierzalne są także w twardości i gładkości skorupek jaj u niosek. Kreda powinna być stosowana w diecie każdego zwierzęcia hodowlanego, jej braki muszą być na bieżąco uzupełniane, aby zapewnić zwierzętom zdrowie na najwyższym poziomie. Kredą pastewną można skarmiać zwierzęta bezpośrednio lub stosować jako dodatek paszowy.

Kreda pastewna jest naturalnym produktem – węglanem wapnia, pochodzącym z tych samych złóż co węglan używany w rolnictwie. Jednakże, kreda poddawana jest większej ilości testów, aby wykluczyć zwiększony udział metali ciężkich oraz substancji niepożądanych, normy są bardziej restrykcyjne niż w przypadku nawozów wapniowych. Kredy pastewne muszą spełniać wymagania normy PN-R-64802: 1996 r. Wg niej, węglan wapnia stosowany jako dodatek paszowy nie może posiadać substancji obcych takich jak szkło, kawałki drewna, węgiel oraz metal. Program badań kredy obejmuje oznaczanie zanieczyszczeń, zawartości piasku, substancji nierozpuszczalnych w 15% roztworze kwasu solnego, określa zawartość wapnia, arsenu, wilgotność oraz pozostałości na sicie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o Paszach, mieszanki paszowe z dodatkiem kredy pastewnej dopuszczalnie mogą posiadać określone ilości substancji niepożądanych:

 Substancja niepożądana Dopuszczalna zawartość w mg/kg odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12%
Arsen 15
Ołów 20
Kadm 2
Rtęć 0,3
Dioksyny max 1ng/kg
Fluor 350

Węglan wapnia przeznaczony do wapnowania gleby musi zostać przebadany na zawartość ołowiu i kadmu, poddawany jest także testom na zawartość CaO oraz przesiewom przez sito. Wymogi stawiane wapnom nawozowym określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawa o Nawozach i Nawożeniu. Metody badań próbek określone są w normach PN-C-87007-6:1993 na zawartość ołowiu oraz PN-EN 14888:2006 na zawartość kadmu:

 Pierwiastek  

Dopuszczalna zawartość mg/kg CaO

Ołów 200
Kadm 8

Kreda pastewna może zostać zastosowana w celu podniesienia odczynu gleby, ale nigdy na odwrót, nawóz węglanowy przeznaczony do nawożenia nie może być wykorzystywany jako dodatek paszowy w żywieniu zwierząt hodowlanych.

Opracowanie: Agata Żmuda


Na podstawie:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach – Dz. U. z 2007r. Nr 20, poz. 119, Nr 191 poz. 1376, z 2009r. Nr 28 poz. 179 i Nr 172 poz. 1339.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego – U. 2010 nr 183 poz. 1229.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu – Dz. U. Nr 119, poz. 765 z dn. 07.07.2008).
  4. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 930 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 27 czerwca 2016 r.

Related Posts

Żywienie ślimaków jadalnych

Ślimaki w diecie człowieka nie odgrywają wielkiej roli, traktowane są jako przysmak, szczególnie we Francji. W niektórych regionach objęte są ochroną oraz wyznaczone…

Read more

Zastosowania węglanu wapnia

Węglan wapnia jest powszechnie występującą substancją w środowisku mającą szerokie zastosowanie. W zależności od składu i parametrów jakościowych węglan wapnia…

Read more

Write a comment